Statuten

Download: Statuten S-kring – herwerk – final.docx

 

Statuten S-kring

Hoofdstuk
I: benaming, zetel, doel.

Art.
1.
De vereniging draagt de naam “S-kring” en werd opgericht voor onbepaalde
duur.

Art.
2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Jan de Nayerlaan 5, 2860. St.
Katelijne Waver, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De
maatschappelijke zetel kan binnen hetzelfde gerechtelijk arrondissement via een
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur gewijzigd worden.

Art.
3.
Het boekjaar loopt van 1 juni t.e.m. 31 mei.

Art.
4.
S-kring werd gesticht in het academiejaar 1957-58. De idealen van de
S-kring zijn creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit. Deze zijn de
voornaamste leefregels die op elk moment moeten gerespecteerd worden
(kringavond, …).

Art.
5.
Het doel van de S-kring is het organiseren van allerhande activiteiten
voor alle studenten, die de opleiding tot master in de industriële
wetenschappen chemie/biochemie volgen. Deze hebben op hun beurt tot doel
creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit te bevorderen en dit in de zo
ruimst mogelijke zin van het woord.

Art.
6.
De S-kring heeft niet tot doel winst te maken en moet toelaten
activiteiten te doen aan verminderde prijs. Wel moet zij in haar eigen middelen
kunnen voorzien.

Art.
7.
De kleuren van de S-kring zijn blauw, wit en blauw. Zij symboliseren
respectievelijk water, ijs en lucht.

Hoofdstuk
II: Lidmaatschap

Art.
8.
Vzw S-kring bestaat uit actieve, toegetreden leden en ereleden. Er zijn
minstens 4 leden.

Art.
9.
 Actieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering, toegetreden
leden en ereleden niet. Uitzondering hierop zijn de praesidiumverkiezingen,
waarop toegetreden leden wel stemrecht hebben.

Art.
10.
De eerste leden zijn de stichters nl.

e)      Matthias
Verschueren, Legebaan 36 2560 Nijlen, 17/07/1994, Wilrijk

f)       Sarah
Aerts, Haverstraat 12 3920 Lommel, 06/06/1988, Lommel

g)      Sari
Walscharts, Kruisbeemd 7 2550 Kontich, 09/05/1994, Wilrijk

h)      Quinten
Straetmans, Augustijnelei 7 2580 Beerzel, 24/11/1991, Lier

Art.
11.
Alle studenten, die de opleiding tot master in de industriële
wetenschappen chemie/biochemie volgen op campus De Nayer en lidgeld betaald
hebben, zijn automatisch toegetreden lid van de vzw

Art.
12.
Niet-studenten of studenten in een andere studierichting die lid willen
worden, kunnen enkel door de raad van bestuur als toegetreden lid aanvaard
worden.

Art.
13.
Een actief lid is een toegetreden lid dat deel uitmaakt van het
praesidium van de S-kring, of die op een andere wijze een engagement opneemt.

Art.
14.
Pro-senioren van de afgelopen 3 academiejaren, voorafgaand aan het
lopende academiejaar, zijn automatisch actief lid. Hun actief lidmaatschap
vervalt eveneens automatisch vanaf het langer dan 3 jaar geleden is dat ze
praeses waren, ze kunnen wel vragen om toegetreden lid te blijven.

Art.
15.
Toegetreden leden die hun studies (vroegtijdig) beëindigd hebben worden
van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

Art.
16.
Het lidgeld bedraagt maximum 50 euro.

Art.
17.
Eender welk lid kan deelnemen aan activiteiten aan ledenprijs en heeft
recht op een krantje.

Art.
18.
Ereleden dienen lidgeld te betalen per academiejaar. Pro-senioren zijn
ereleden en zijn vrij lidgeld te betalen. Het praesidium kan ereleden
aanstellen die vrij zijn om te betalen.

Art.
19.
Uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren door de algemene
vergadering.

Art.
20.
Geen enkel lid, ontslagnemend of uitgesloten, alsook de erfgenamen van
een overleden lid hebben recht op maatschappelijk bezit van de kring.

Hoofdstuk
III: Praesidium

Art.
21.
Het dagelijks bestuur van de vzw wordt uitgeoefend door het praesidium
van de S-kring. Het bestaat uit praeses, vice-praeses, quaestor en abactis,
feestleider, spocul, cursusdienst, PR en redactor. In het jaar dat de S-kring
een lustrumjaar heeft wordt het praesidium verrijkt met een lustrumpraeses.

Art.
22.
Het dagelijks bestuur heeft enkel die bevoegdheden die niet wettelijk of
volgens de statuten toegewezen zijn aan de algemene vergadering of de raad van
bestuur.

Art.
23.
Het praesidium wordt jaarlijks verkozen volgens de procedure verder in
deze statuten.

Art.
24.
De kandidaturen voor praeses, vice-praeses, quaestor en abactis gelden ineens
als kandidatuur voor de raad van bestuur van de vzw. De verkozenen hiervoor
zijn dus eveneens bestuurslid.

Art.
25.
 Het praesidium neemt de leiding van de kring op sociaal, economisch,
administratief en organisatorisch vlak op zich.

Art.
26.
De praeses is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur.

Art.
27.
Ieder lid van het praesidium draagt een breed lint, als teken van
erkenning, niet van meerwaardigheid. Deze linten zijn naar het model van de
codex uitgegeven door KVHV Leuven. Zij vermelden de functie (bv. praeses) en
het jaartal (bv. 1957-58) boven het schild. Slechts oud-praesidium leden hebben
het recht hun brede lint nog te dragen.

Art.
28.
Elke wijziging van de statuten die goedgekeurd werd door de algemene
vergadering wordt nadien meegedeeld via de eerstvolgende nieuwsbrief.

Art.
29.
Alle beleidsproblemen of conflicten kunnen opgelost worden via de
algemene vergadering. Een motie van wantrouwen kan te allen tijde door elk lid
ingediend worden bij (iemand van) de algemene vergadering.

Art.
30.
Wanneer het praesidium wenst te veranderen van stamcafé dient dit
goedgekeurd te worden op een algemene vergadering.

Hoofdstuk
IV: Praesidium-verkiezingen

Art.
31.
Op het einde van het academiejaar wordt er tijdens de verkiezingscantus een
nieuw praesidium gekozen. Kandidaten moeten tijdens dat academiejaar lid zijn
van de S-kring en ingeschreven zijn aan campus De Nayer.

Art.
32.
Kandidaten moeten met de andere leden overeenkomen en in samenspraak met
de mede-praesidiumleden evenementen kunnen organiseren. Zij mogen hun gezag
nooit misbruiken door het opleggen van bepaalde beslissingen die indruisen
tegen de mening van de rest van het praesidium of tegen de regels van de kring.

Art.
33.
Het aantal kandidaten is onbeperkt.

Art.
34.
Kandidaten moeten hun kandidatuur tenminste 24 uur voor de verkiezingen
kenbaar maken aan het huidige praesidium.

Art.
35.
Het praesidium kan echter nog kandidaten ontvankelijk verklaren op de
dag van de verkiezingen.

Art.
36.
De functies worden één voor één en onafhankelijk van elkaar gekozen.

Art.
37.
De verkiezingen worden geleid door de praeses (aftredende praeses voor
verkiezing van de nieuwe praeses, nieuwe praeses voor verkiezing van de andere
functies).

Art.
38.
De stemming is geheim en gebeurt met ongemerkte stembriefjes.

Art.
39.
Blanco stemmen, stemmen op niet- kandidaten of stembriefjes met meerdere
namen zijn ongeldig.

Art.
40.
De stemmingen: er zijn drie stemronden. Als een kandidaat in de eerste stemronde
2/3e van het aantal geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is hij/zij verkozen
voor het volgend academiejaar.

Art.
41.
Na de eerste ronde blijven er maximaal 2 kandidaten over, die met de
meeste voorkeurstemmen. Indien er ex-aequo ’s zijn, kunnen hierop
uitzonderingen gemaakt worden. Er volgt een tweede ronde.

Art.
42.
Om winnend kandidaat te worden van de tweede ronde moet men 2/3e van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen behalen. Zo niet volgt er een derde ronde.
Wie bij de derde ronde de helft + 1 stemmen haalt, is verkozen.

Art.
43.
Indien er na 3 stemrondes nog geen beslissing gevallen is, heeft de
huidige praeses de definitieve beslissing.

Art.
44.
Alle actieve en toegetreden leden van de S-kring hebben stemrecht. Elk
lid heeft maximum 1 stem. Kandidaten hebben geen stemrecht voor de functie
waarvoor ze zich kandidaat stellen.

Art.
45.
Enkel volgende personen hebben recht tot spreken: Kandidaten, om zich
voor te stellen en om een wederwoord te kunnen bieden; de praeses om de
verkiezingen te leiden; Pro-senioren; uittredende functie.

Art.
46.
Een kandidaat moet aanwezig zijn op de verkiezingen. Hierop kan een
uitzondering gemaakt worden als de kandidaat een geldige reden kan aanbrengen
goedgekeurd door de praeses.

Art.
47.
De verkozen kandidaat moet trouw zweren aan de statuten, de stichters en
de pro-senioren van de kring, door eedaflegging.

Art.
48.
Een verkozen praesidiumlid dat wegens omstandigheden het jaar nadien
niet meer studeert, kan aan de algemene vergadering een uitzondering vragen om
toch praesidiumlid te blijven.

Art.
49.
Indien tijdens het academiejaar de praeses wegvalt, wordt deze in
volgorde vervangen door vice-praeses, quaestor, abactis. De functies na abactis
zijn gelijk in stand, hier wordt gekozen
voor de meest bekwame persoon. Dit artikel geldt eveneens als er iemand van de
andere functies wegvalt en als iemand afwezig is.

Art.
50.

 Hoofdstuk
V: Algemene Vergadering                  

Art.
51.
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar bijeen op
initiatief van de praeses of een plaatsvervangend praesidiumlid.

Art.
52.
De algemene vergadering kan wettelijk gezien ook bijeen geroepen worden
als minstens 1/5e van de actieve leden hierom vraagt. Zij delen dit mee aan de
praeses.

Art.
53.
De uitnodiging gebeurt schriftelijk of via e-mail en bevat de agenda. De
uitnodiging wordt minstens 8 dagen vooraf verstuurd.

Art.
54.
De algemene vergadering bestaat uit alle actieve leden: het huidig
praesidium, pro-senioren van de laatste 3 jaar, en evt. bijkomend toegelaten actieve
leden. De Raad van bestuur kan bijkomend andere leden op basis van hun
capaciteiten en engagement toelaten tot de algemene vergadering.

Art.
55.
Een lid kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen (volmacht) door
een ander lid van de A.V.. Je kan maximum 1 persoon vertegenwoordigen. Elk lid
van de A.V. heeft één stem. Een pro-senior moet zijn volmacht aan een andere
pro-senior geven.

Art.
56.
De algemene vergadering is bevoegd tot:

i)
wijziging van de statuten

j)
uitsluiting van leden

k)      Ontbinden
van de vereniging na unanimiteit van de aanwezigen

l)
goedkeuren van financieel jaarverslag en begroting.

m)    behandelen van
een motie van wantrouwen

n)      afschaffen
van een praesidiumfunctie of creëren van een nieuwe praesidiumfunctie

o)      Het
nemen van beslissingen bij het wegvallen van een praesidiumlid

p)      Benoemen
van ere-praeses en ere-commilitones.

Art.
57.
De leden van de algemene vergadering hebben ten allen tijde het recht het
recht de boekhouding in te kijken. De eindverantwoordelijkheid van het voeren
van de boekhouding ligt bij de Raad van Bestuur. Enkel tijdens bijeenkomsten
van de algemene vergadering kan de Raad van bestuur over de boekhouding ter
verantwoording geroepen worden.

Art.
58.
De algemene vergadering vergadert geldig, indien 2/3 van de genodigde
aanwezig zijn (al dan niet met een volmacht), tenzij de wet hierover andere
regels heeft. Deze beslissingen worden steeds genomen met 2/3 meerderheid,
tenzij anders vermeld.

Art.
59.
 Deze beslissingen worden ingeschreven in een register en worden ondertekend
door alle aanwezigen. Dit register wordt bewaard bij de praeses van het lopende
academiejaar, en kan op ieder moment ter inzake gegeven worden aan alle leden.
Een kopie van het register verblijft bij alle leden van de algemene vergadering
en 1 exemplaar zit in het kringarchief.

Hoofdstuk
VI: Raad van bestuur

Art.
60.
De raad van bestuur komt minstens 1 keer per jaar samen.

Art.
61.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de praeses of, bij diens
afwezigheid, de vice-praeses. De uitnodiging gebeurt schriftelijk of via
e-mail.

Art.
62.
Een bestuurslid kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen (volmacht)
door een ander bestuurslid. Je kan maximum 1 persoon vertegenwoordigen. Elk
bestuurslid heeft één stem.

Art.
63.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent.

Art.
64.
De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene
vergadering.

Art.
65.
De raad van bestuur bestaat uit onderstaande praesidialeden: praeses,
vice-praeses, quaestor en abactis. Een bestuurslid dat niet meer aan de
algemene lidmaatschapsvoorwaarden voldoet, wordt van rechtswege als
ontslagnemend beschouwd.

Art.
66.
Andere leden van de vzw kunnen als adviseur of waarnemer een
bestuursvergadering bijwonen, tenzij de praeses oordeelt dat de agenda dit niet
toelaat. Adviseurs en waarnemers hebben geen stemrecht.

Art.
67.
De Raad Van Bestuur wordt geldig vertegenwoordigd door de praeses, of
bij diens afwezigheid door de vice-praeses. Voor (straf)rechterlijke zaken is
de gezamenlijke handtekening vereist van de praeses en een ander bestuurslid.
Voor financiële zaken van boven de 1250 euro is de gezamenlijke handtekening
vereist van de praeses of vice-praeses en de quaestor.

Art.
68.
De Raad van bestuur kan een ander bestuurslid of een extern persoon
schriftelijk mandateren om de vzw te vertegenwoordigen.

Art.
69.
De raad van bestuur vergadert geldig als minstens de helft van de leden
aanwezig is. De raad van bestuur beslist bij een gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Hoofdstuk
VII: Archief         

Art.
70.
 Het kringarchief dient volgende zaken te bevatten:

q)      Boekhouding
van minstens 7 jaar, gevoerd volgens de wettelijke regels.

r)       Het
financieel jaarverslag zoals neergelegd bij de rechtbank van koophandel.

s)       Een
sponsordosier, de bijhorende geschiedenis van al de voorgaande sponsoring en de
contactgegevens van de sponsors.

t)       Een
gegevenslijst van de oud-praesidiumleden

u)      Het
register en de ondertekende statuten.

v)      Een
kopie van het verslag en de agenda van de algemene vergadering en de raad van
bestuur. Hiervan mag elk lid van de raad van bestuur of de algemene vergadering
op elk moment een kopie vragen, dit mag niet geweigerd worden.

Art.
71.
Besluit uit de algemene vergadering van het jaar 2012-2013, die werd
gehouden onder leiding van Tim Severijns. Er werd beslist dat de S-kring in
niet-lustrumjaren elk jaar 500€ stort naar de spaarrekening. Zodat er 2000€
vrijkomt in het lustrumjaar. Dit kan gebruikt worden om de lustrumweek en het
galabal mee te organiseren.

Art.
72.
Het archief dient zowel fysiek als digitaal bij gehouden te worden.